КАЛКУЛАТОРИ - Основни норми за взаимо заменяемост
 
  Нашите продукти
       
            Д О П У С К И   за размери до 500 mm. на гладки повърхнини
       
              С Г Л О Б К И  за размери до 500 mm. на гладки повърхнини
       
            Д О П У С К И   на детайли от пластмаси за размери от 1 до 500 mm
       
            Р А З М Е Р И  И  Д О П У С К И   на съединения шпонкови призматични за диаметри до 500 mm
       
  ДОПУСКОВИ ПОЛЕТА ЗА ДЕТАЙЛИ, СГЛОБЯВАНИ КЪМ ТЪРКАЛЯЩИ ЛАГЕРИ:
       
       Отвори, сглобявани към външната гривна на радиални лагери:
           Местно натоварване: Js6, Js7, H6, H7, H8, H9
           Обиколно натоварване: N6, M6, K6, N7, M7, K7
           Колебливо (пулсиращо) натоварване : Js6, Js7
       
        Валове, сглобявани към вътрешната гривна на радиални лагери:
           Местно натоварване: js5, js6, h5, h6, g6, f7
           Обиколно натоварване: n5, n8, m5, m6, k5, k6, js5, js6
           Колебливо (пулсиращо) натоварване: js5, js6
       
        Отвори, сглобявани към външната гривна на радиално-аксиални лагери:
           Нерегулируеми колебливо натоварени: N7, M7, K7, Js7, P7
           Регулируеми колебливо натоварени: Js7
           Регулируеми местно натоварени: H7
           Регулируеми и нереголируеми местно натоварени: M7, K7, H7
           (без превъртане по сглобената повърхност)
       
        Валове, сглобявани към вътрешната гривна на радиално-аксиални лагери:
           Нерегулируеми колебливо натоварени: n6, m6, k6, js6
           Регулируеми колебливо натоварени: js6
           Регулируеми местно натоварени: g6, f6, h6
           Регулируеми и нереголируеми местно натоварени:js6, h6
           (без превъртане по сглобената повърхност)
       
   

       При лагери от класовете P0 и P6 външната гривна се сглобява с отвори от
8-а и 7-а степен на точност, а вътрешната гривна - с валове 7-а и 6-а степен
на точност, при лагери от класовете P5 и P4 външната гривна се сглобява с отвори
от 6-та степен, а вътрешната гривна - с валове от 5-а степен, и накрая при лагерите
от клас P2 външната гривна се сглобява с отвори от 5-а степен, а вътрешната - с валове
от 4-а степен.
Точносттa на търкалящите лагери се регламентира от БДС 4842-80, в който
са предвидени пет класа на точността: P0, P6, P5, P4, P2. Tочността на лагерите
се увеличава от клас P0 към P2, който е най-точен.Класът на точността на лагерите
се означава пред номера на съответния лагер с цифрите 6,5,4 и 2 отделени чрез
тире, например 5 - 205. Класът Р0 не се означава върху гривните на лагерите.
  При избор на класовете на точност при лагерите се използува следното правило;
ако точността на въртене няма голямо значение, натоварването и скоростта на въртене
са средни по стойност, достатъчно е да се използува лагери с Р0 клас на точност.
Лагерите от Р6 и Р5 класове на точност трябва да се използуват при онези съединения,
които изискват повишена точност при въртене; лагери от Р4 и особеноР2 класове на точност
се използуват при точни уреди, а също и при високи честоти на въртене, ако сглобките им
се осъществяват по 5 и 6 клас на точност.
  Грапавостта на присъединителните повърхнини на валовете и на отворите в
кутиите може да бъде в границите от Ra= 2,5 до Ra = 1,25 мкм. за Р0 клас на точност и в границите
от Ra = 1,25 до Ra = 0,32 мкм. за Р6, Р5, Р4 клас на точност.

       
    Регистрация на нов потребител